بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

چاپ

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران مانند تمام بیمه نامه های زیر شاخه بیمه مسئولیت با گسترش جوامع توسعه یافت و امروزه جزءلاینفک هر شغلی محسوب می شود ، در واقع همانطور که بدون بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه نباید خودرو را از محل استقرار آن جابجا نمود ، بدون بیمه مسئولیت کارفرما نباید درب هیچ کارخانه ، کارگاه یا بنگاه اقتصادی را گشود.

در این بیمه نامه کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارمندان ، کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین انجام کار باشد و منجر به صدمات جسمی و بدنی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار (کارفرما)را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی مجاز به کار در ایران- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گزار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

اگر بخواهیم خلاصه شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما و پوششهای این بیمه نامه را تیتر وار بر شماریم به یازده مورد می توان اشاره نمود:

  موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گزار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

بیمه‌گر: بیمه ایران نمایندگی علوی است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
    حق بیمه: وجهی که بیمه گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد شرکت سهامی بیمه ایران برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
    بیمه‌گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.
    کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گزار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.
    تبصره- در صورتیکه بیمه‌گزار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.
    زیاندیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.
    کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.
    حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
    تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.
    محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
    نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
    غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

توجه داشته باشید بیمه مسئولیت کارفرما در سه فعالیت اقتصادی زیر ارائه می گردد:

بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی،تجاری و بازرگانی

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی

بیمه مسئولیت کارفرما عمرانی

    در بیمه های مسئولیت کارفرما بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی که در برابر هزینه های هنگفت کارفرمایی و کارگاهی بسیار ناچیز است، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و پرسنل  بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به کارکنان از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

بیمه مسئولیت کارفرما ایران

خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

در واقع بیمه مسئولیت کارفرما دارای دوبخش پوششهای اصلی و تبعی می باشد.

پوششهای اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

پوششهای اصلی این بیمه نامه شامل غرامت فوت،نقص عضو دائم ، صدمه جسمانی اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع این بیمه نامه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه و همچنین هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه به شرط آنکه غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گزار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گزار در مراجع قضائی تعیین شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.مگر اینکه در کلوزهای خریداری شده مبلغی بیشتر از شرایط خصوصی یا پوششهای بیشتری در این کلوزها خریداری گردد.لازم به ذکر است مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گزار نسبت به یکدیگر در قالب پوششهای اصلی در این بیمه نامه قابل خریداری می باشد.

کلوز مسئولیت متقابل کارکنان :

مسئولیت کلیه کارکنان بیمه گذار نسبت به یکدیگر در حوادث احتمالی بطور رایگان و در قالب پوششهای اصلی تحت پوشش است و این موضوع در متن بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه ایران به صراحت بیان شده است. لیکن کلوزی به این عنوان در بیمه ایران وجود ندارد هرچند که در بعضی از شرکت های بیمه این پوشش را به عنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی عرضه می گردد.

پوششهای تبعی یا کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کلوزها در واقع تعهداتی مازاد بر خطرات اصلی است که با پرداخت حق بیمه اضافه قابل خریداری می باشد.که در ذیل آنرا به تفصیل توضیح خواهیم داد.

1- کلوز یک بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

به موجب کلوز شماره یک مسئولیت بیمه گذار ناشی خسارت بیش از  بیش از یک دیه به پرسنل بیمه گذار به ازاء هر دیه اضافی نیز تحت پوشش قرار می گیرد در صورتیکه در شرایط خصوصی بیمه نامه تعهد بیمه گر ، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در این شرایط برای یک دیه تحت پوشش قرار می باشد.تفکر طراحی این کلوز از جایی شروع شد طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه معین و مشخصی دارد،که جمع آنها ممکن است تا چند برابر یک دیه باشد، لذا در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو آسیب ببیند مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال قطع نخاع ممکن است موجب حداقل از دست دادن دو دست و دوپا شود،که در این حالت بطور همزمان دو دیه کامل به فرد زیاندیده تعلق می گیرد. این در حالیست که در صورت فوت همان فرد یک دیه به بازماندگان وی تعلق می گرفت. بنابراین بدلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه لازم و ضروری است که کارفرمایان محترم با خرید کلوز یک با افزایش پوشش پایه بیمه ای آرامش خاطر را برای خود و همکاران به ارمغان آورند.

برای آشنایی بیشتر با مبحث دیه اینجا را کلیک کنید

محاسبه آنلاین بیمه مسئولیت کارفرماحق بیمه کلوز شماره یک ،تنها پنج درصد حق بیمه پایه است

2- کلوز دو بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران:

وظیفه کلوز دو در واقع جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار (کارفرما) در ماموریت خارج از کارگاه به شرط اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه ایران می باشد . به استثناء صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری که کلوز شماره پنج قابل خریداری می باشد .

تفکر ارائه این پوشش از آنجا شروع شد که تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد در حالیکه بسیاری از حوادث خارج از کارگاه اتفاق می افتاد که تحت پوشش بیمه نبود و اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه می شدند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود،ولی بیمه گر تعهدی نداشت،لذا شرکت سهامی بیمه ایران تصمیم گرفت با اخذ نام پرسنل خارج از کارگاه این دسته از پرسنل را نیز تحت پوشش قرار دهد. لذا توصیه می شود کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند پرسنل خود را به بیرون از کارگاه اعزام نمایند حتما این کلوز را خریداری نمایند .

حق بیمه کلوز شماره دو رابطه مستقیم با تعداد افراد مامور بین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه می باشد.

 3- کلوز  سه بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارمندان:

این کلوز صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه یا کارگاه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد

(هر نوع حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در اماکن وابسته و زمان استراحت تحت پوشش این کلوزنمی باشد )

از آنجاییکه پوششهای پایه این بیمه نامه حوادثی را تحت پوشش قرار می دهد که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد و از طرفی در بسیاری از پروژه های بزرگ کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت ،تفریح ، آموزش و ... برای پرسنل خود فراهم میکنند،حوادث در اماکنی  چون سالن ورزشی ، رستوران ، حمام ،اقامتگاه و ...با خرید این کلوز به شرط ارایه آدرس این قبیل اماکن تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

حق بیمه کلوز شماره سه ، پنج درصد حق بیمه پایه است

 4- کلوز چهار بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارمندان:

مسئولیت مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی در خصوص خسارت های جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروری به نظر می رسد در پروژه هایی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح میباشد با خرید کلوز چهار مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

 5- کلوز شماره پنج بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران:

بر اساس این پوشش، بر خلاف بند 2 ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری که در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است:
1- این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395/02/20) و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علی رغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد.
2- در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه، خسارت درصورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و شرط 1 فوق، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموریت کارکنان بوده است.
تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده واین قبیل خسارات قابل پرداخت نیست لذا در صورتیکه بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید

نرخ بیمه کلوز شماره پنج ، بیست و چهار درصد حق بیمه پایه است

 6- کلوز شماره شش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارمندان:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران ناشی از مسئولیت بیمه گذارو پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از یک پروژه را به عهده دار است میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند. به عبارت دیگر اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال درصورت سقوط کارگر نماکار و فوت وی و بر اساس نظر بازرس اداره کار 40% کارفرما و 60% پیمانکار مسئول شناخته شوند کارفرمایی که کلوزشماره 6 را خریداری کرده باشد از پیمانکار خود همایت کرده و 100% خسارت را قابل پرداخت خواهد بود.

لازم به توضیح است در پروژه های ساختمانی کلوز 6 اجباریست .

نرخ بیمه کلوز شش ، ده درصد حق بیمه پایه است

7- کلوز شماره هفت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار میگیرد .

درپروژه های ساختمانی صرفا مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز شماره 6 مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار دارد این در حالیست که در عمل ممکن است حوادثی رخ دهد که بازرس اداره کار درصدی از تقصیر را به عهده مهندس ناظر یا مشاور قرار دهد لذا این عزیزان یا میبایست درصد خسارت تعیین شده را از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود پرداخت کنند و یا اینکه کلوز شماره 7 بیمه نامه توسط کارفرما برای ایشان خریداری شده باشد و در غیر این صورت خسارت را لاجرم شخصا جبران کنند . با عنوان مثال در صورت سقوط کارگر نماکار و فوت وی در یک پروژه ساختمانی ممکن است نظر بازرس اداره کار در مورد میزان تقصیر به شرح زیر باشد :

کارفرما 60% - پیمانکار 20% - مهندس ناظر 10%

بدیهی است با توجه به درصدهای فوق از مبلغ دیه فوت کارگر 60% را میبایست کارفرما و 20 % دیگر را پیمانکار و 10% آن در تعهد مهندس ناظر خواهد بود، با خرید این کلوز سهم 10% دیه ای که به عهده مهندس ناظر بود علاوه بر سهم کارفرما (بیمه پایه)و پیمانکار (کلوز 6)توسط شرکت بیمه پرداخت قابل پرداخت می باشد.

نرخ بیمه کلوز شماره هفت ، پنج درصد حق بیمه پایه است

 8- کلوز شماره هشت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران میگردد. در این حالت درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد

با خرید این کلوز بیمه ایران متعهد میگردد دیه فوت ویا نقص عضو را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بدون نیاز طرح در دادگاه و نیاز به رای دادگاه پرداخت کند ، در این حالت دیه نقص عضو مصدوم توسط پزشک معتمد شرکت بیمه تعیین میگردد و احراز مسئولیت معمولا بواسطه گزارش بازرس اداره کار محقق میگردد .

نرخ بیمه کلوز شماره هشت ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

 9- کلوز نه بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد .

در بیمه مسئولیت کارفرما تعهد بیمه ایران پرداخت هزینه پزشکی مطابق با تعرفه وزارت بهداشت می باشد با خرید کلوز 9 شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه های پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید .

نرخ بیمه کلوز نه ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

 10- کلوز ده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع " تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی " که ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد .

تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغی که بیمه گذار انتخاب می نماید و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود

به استناد تبصره تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک موسسه دچار حادثه منجر به فوت و از کار افتادگی گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است در شرایط مختلف هزینه هایی همچون : مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی و حتی غرامت دستمزد را پرداخت نماید اما به استناد این ماده قانونی اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار مسئول یا مقصر شناخته شود ، به میزان تقصیر کارفرما سازمان تامین اجتماعی درصد تعیین شده تقصیر از هزینه هایی را که بابت کارگر فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود . سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در این ماده معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است . با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی شرکت بیمه ایران متعهد میگردد در صورت وقوع حادثه علاوه بر پرداخت دیه فوت و یا نقص عضو مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت نماید

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان خیال خود را از این بابت راحت شود.

برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری اگر حقوق حادثه دیده در لیست بیمه تامین اجتماعی حداقل حقوق و کارگر دارای سابقه بیمه پایین باشد با احتساب حداقل حقوق های سال 98 این مبلغ حدود 240.000.000 تومان است به عبارتی درصورت فوت کارگر کارفرما علاوه بر پرداخت دیه کامل مبلغ 240.000.000 تومان نیز میبایست به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

نرخ بیمه کلوز ده شناور و رابطه مستقیم با تعداد پرسنل و سقف تعهد درخواستی بیمه گذار دارد.

 11- کلوز یازده بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ( بیمه حوادث بیمه گزار)

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به بیمه گذار تحت پوشش نیست یا به عبارت دیگر مسئولیت بیمه گزار نسبت به خود معنی ندارد و کارفرما نمی تواند علیه خودش شکایت کند و مطالبه خسارت نماید لذا برای بیمه گذار یک بیمه نامه حوادث انفرادی مطابق با شرایط حاکم بر کلوز یازده شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی و آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه است پیش بینی شده که با پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه صرفا در محل کار بر اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود .

نرخ بیمه کلوز شماره یازده ، پنج درصد حق بیمه پایه و حداکثر یکصد هزار تومان است.

 12- کلوز شماره دوازده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران:

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار در برابر حوادث احتمالی کارکنان تحت پوشش قرار گرفته است لیکن در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان ، بازدید کننده ، کارگر یک شرکت یا کارخانه دیگر و ... در محل مورد بیمه دچار حادثه گردد که در اینصورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود لیکن چون شخص مذکور جزو کارکنان کارفرما نیست در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 12 خریداری شده باشد .

نرخ بیمه کلوز شماره دوازده ، ده درصد حق بیمه پایه است

 13- کلوز شماره سیزده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارمندان:

تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت :

تبصره یک : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (در یکسال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

تبصره دو : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه (در دو سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

تبصره سه : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

از آنجاییکه مبلغ دیه بصورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت میشود محاسبه میگردد نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است و از طرفی همه ساله مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش میابد واین درحالیست که شرکت بیمه برای دیه یک مبلغ ثابت را در بیمه نامه در نظر گرفته است از سوی دیگر در اغلب موارد فاصله زمانی زیادی بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت کارفرما وجود دارد لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن کارفرما از افزایش دیه خرید کلوز شماره 13 بطور جدی توصیه میگردد

حق بیمه کلوز شماره سیزده برای یکبار 25% برای دو بار 35% و برای سه بار 40% حق بیمه پایه است

 14- کلوز شماره چهارده بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد و تعهد بیمه گر از محل کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

- غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد

- حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ ...................... ریال می باشد .

تعهد شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد و پرداخت غرامت دستمزد روزانه برای ایامی که مصدوم قادر به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را برای کارکنان حادثه دیده تعیین و خریداری کرد .

 15- کلوز شماره پانزده بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده نداشته باشد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد . منظور از فعالیت غیر مرتبط کلیه امور اعم از جزیی یا کلی است که خارج از فرایند شرح کار مورد بیمه می باشد

بر اساس آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه و تعاریف شرایط عمومی بیمه نامه حوادثی تحت پوشش بیمه خواهد بود که به متناسب انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت کارفرما باشد لذا برای گسترش دامنه پوشش این بیمه نامه و تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به جراحت یا فوت و یا نقص عضو کارگر شده لیکن با فعالیت محل مورد بیمه هیچ گونه ارتباطی ندارد کلوز 15 می تواند کمک شایانی نماید .

حق بیمه کلوز شماره پانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است

 16- کلوز شماره شانزده بیمه مسئولیت کارفرما:

این کلوز شامل مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال کارکنان پيمانکاران فرعی است.

نیک می دانیم که  مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنانی است که رابطه استخدامی با وی دارند و همین کارکنانند که در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند، لیکن چنانچه بیمه گذار دارای پیمانکار یا پیمانکاران فرعی باشد و برای کارکنان پیمانکار حادثه ای رخ دهد که بر اساس نظر کارشناس اداره کار یا کارشناسان رسمی دادگستری بیمه گذار نیز علاوه بر پیمانکار مسئول شناخته شود 

مثال : تصور کنید در یک حادثه منجر به فوت یکی از کارکنان یکی از پیمانکاران 30% کارفرما و 70% پیمانکار مسئول شناخته شده است ، در چنین شرایطی 30% دیه در صورتی از محل بیمه نامه مسئولیت قابل پرداخت خواهد بود که بیمه گذار این کلوز را خریداری کرده باشد .
لازم به ذکر است در پروژه های ساختمانی بدلیل وجود کلوز شماره 6 نیازی به خرید کلوز شماره 16 نیست .
نرخ بیمه کلوز شانزده ،معادل ده درصد حق بیمه پایه می باشد .

کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرمادر بسیاری از بیمه نامه های مسئولیت کارفرما کلوزهای بیمه نامه و پوششهای اصلی بیمه نامه لازم و ملزوم یکدیگرند،و جزو لاینفک بیمه نامه تلقی می گردند،مانند کلوزهای یک ،هشت و نه

توصیه اکید می گردد در انتخاب کلوزها دقت لازم را مبذول و حتما با کارشناسان مشورت فرمایید

جهت مشاوره تلفنی بیمه مسئولیت کارفرما با شماره ویژه 88505454 تماس و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فورم ساده آنرا تکمیل فرمایید

 چرا بیمه مسئولیت کارفرما با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت کارفرما، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت کارفرما، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت کارفرما، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت کارفرما، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما، مقالات بیمه های مسئولیت کارفرما ،پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما ، کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران ، سفارش آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت کارفرما ، هزینه بیمه کارفرما و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خواهید دید.
بیمه مسئولیت کارفرما آنلاین

  چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 میلیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان به این شرکت رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و مشاوره آنلاین و تلفنی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است. نمایندگی 5643 با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت کارفرما، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت کارفرما بیمه مسئولیت کا رفرما بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بیمه مسئولیت کارفرما عمرانی کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما