بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه نامه

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه نامه

بیمه نامه سندی کتبی است که به موجب مندرجات آن که حاوی شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و الحاقیه ها و کلوزهای این سند می باشد ،تعهدات بیمه گر و بیمه گزار نسبت به یکدیگر،اشخاص ثالث و استثنائات این قرار داد در آن درج و مندرجات این سند برای هریک از طرفین لازم الاجراست

insurance policy